İl Kalite Koordinatörlüğü
21 Şubat 2022

İl kalite koordinatörlüğü: İl sağlık müdürlüğünde sağlıkta kalite standartları çerçevesinde Bakanlık adına iş ve işlemleri yürütmek ve koordine etmek üzere oluşturulan birim (27.06.2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlıkta Kalitenin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik)

İl Kalite Koordinatörlüğü'nün görevleri:

 • İl sağlık müdürü adına kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek, 
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen kalite çalışmalarını değerlendirmek, iyileştirmeye açık alanlarda gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri tespit etmek ve izlemek.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında kaliteye ilişkin kurumsal amaç ve hedeflere yönelik yapılan faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak.
 • Sağlıkta Kalite Standartlarına yönelik iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını sağlamak.
 • İl sağlık müdürüne ve üst yöneticilere sunulmak üzere rapor hazırlamak.
 • Sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen klinik kalite çalışmalarını ilgili mevzuat çerçevesinde koordine etmek ve denetlemek.
 • İyileştirmeye esas eylem planları ile sonuç raporlarını Bakanlığa iletmek.
 • Hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit eden veya etmesi muhtemel olan olayları izleyerek bu olayların önlenmesine yönelik tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere, istenmeyen olay bildirimlerine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Sağlıkta Kalite Standartları ile hasta ve çalışan güvenliği kapsamında oluşturulan komite ve kurullarla koordineli bir şekilde risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
 • Hasta ve çalışan geribildirim anket uygulamalarını yönetmek. İlde memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak; gereği halinde yapılan anketlere ilişkin inceleme ve değerlendirme işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere “anket değerlendirme komisyonu” oluşturmak, 
 • Klinik kalite çalışmalarını takip etmek,
 • Ulusal Sağlık Sistemi veri sorumlusu ile koordineli olarak, veri kalitesinin iyileştirilmesine dair süreçleri takip etmek.
 • Kalite alanında tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesine yönelik düzeltici, önleyici faaliyet önerilerini yönetime sunmak ve uygunsuzluklara yönelik kalite iyileştirme faaliyetlerini takip etmek.
 • Faaliyet alanlarıyla ilgili eğitim programı hazırlayarak uygulamak ya da uygulatmak, görev alanıyla ilgili araştırmalar yapmak, konu hakkında sempozyum, panel, çalıştay, seminer vs. etkinlikleri düzenlemek ve düzenlenen ulusal ve uluslararası etkinliklere katkı ve/veya katılım sağlamak.
 • İldeki Acil Sağlık Hizmetlerini, “112 Sağlık Kalite Standartları” çerçevesinde değerlendirmek.
 • İl Sağlık Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.