AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİ 2018/1. PERİYODİK ( MART-NİSAN-MAYIS AYLARI ) İZLEME VE DEĞERLENDİRME PLANI
15 Şubat 2018

Bilindiği üzere 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu'nun "Denetim, sorumluluk ve mal bildirimi" başlıklı 6 ncı maddesi, 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği"nin "Denetim" başlıklı 33 uncu maddesi ve 30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te (Değişiklik:R.G.:16/04/2015-29328); 16 Nisan 2015 tarih ve 29328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği"nin "Denetim" başlıklı 11 inci maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi  hükmü çerçevesinde, olağan dışı  denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir .

              Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı'nın 21.07.2017 tarih ve 1828 sayılı Aile Hekimliği Birimlerinin Gruplandırma İşlemleri hakkındaki yazısına istinaden Gruplandırma işlemleri, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen asgari fiziki şartlar ve teknik donanımlar ile aynı yönetmeliğin Ek(1)'inde yer alan gruplandırma kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.

 Denetimler sırasında aile hekimliği hizmetlerinin aksamaması için Aile Sağlığı Merkezi yönetici hekimine ve aile hekimlerine denetim yapılacağının en az 15(onbeş) gün önceden bildirilmesi gerekmektedir.

2018 1. DÖNEM DENETİM PLANI.xlsx